Menu Close

Nakvynės namai

Informacija asmenims, norintiems gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje Nakvynės namai

 Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos Klaipėdos rajono savivaldybėje deklaravusiems arba joje faktiškai gyvenantiems asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ir pakankamai pajamų įsigyti ar išsinuomoti būstą.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose poreikis.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo,
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • apgyvendinimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų apsaugos organizavimo;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygi.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos Nakvynės namuose gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams)).
 • Pažymą (forma patvirtinta Gargždų socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu) apie sveikatos būklę (ftiziatro, psichiatro, odos ir veneros ligų dispanserio). Jei asmuo, gyvendamas Nakvynės namuose, prašo pratęsti sutartį, ši pažyma nuo jos išdavimo datos galioja vienerius metus.
 • Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre).
 • Pažymą apie pajamas, jei šios informacijos nėra duomenų bazėje.
 • Neįgaliojo pažymėjimą (jei asmeniui nustatytas neįgalumas).
 • Esant reikalui gali būti prašoma pažymos apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitų dokumentų (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti).
 • Kitus dokumentus, reikalingus nustatant asmens socialinių paslaugų poreikį.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • Nakvynės namuose negali būti apgyvendinami asmenys, apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų, sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Nakvynės namų gyventojų sveikatai ir saugumui.
 • Kitų savivaldybių gyventojams apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos, kai yra laisvų vietų ir teisės aktų nustatyta tvarka yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis su ta savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą.
 • Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos trukmė – iki 12 mėn. ar ilgiau.
 • Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga asmeniui pradedama teikti Nakvynės namams gavus sprendimą dėl šių paslaugų skyrimo. Jeigu tuo metu Nakvynės namai negali teikti paslaugos, asmuo pagal prašymo gavimo datą įrašomas į eilę gauti paslaugas.
 • Su paslaugos gavėju pasirašoma nustatytos formos sutartis. Sutartį pasirašo apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos gavėjas ir Gargždų socialinių paslaugų centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
 • Pakartotinai dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos asmuo gali kreiptis po 1 mėnesio, jei iš Nakvynės namų jis buvo pašalintas už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus (įformintus Nakvynės namų darbuotojų aktais, saugos tarnybos ar policijos pažymomis apie jų iškvietimą) arba jei sutartis su asmeniu buvo nutraukta dėl to, kad jis buvo išvykęs iš Nakvynės namų ilgiau nei 3 dienas ir apie tai nepranešė administracijai. Asmuo pakartotinai dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos gali kreiptis tik kai yra atsiskaitęs su nakvynės namais už anksčiau teiktas paslaugas.
 • Apgyvendinti nakvynės namuose asmenys maitinasi savo lėšomis, drabužiais ir avalyne, asmens higienos priemonėmis neaprūpinami.

Mokėjimas už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą:

 • Asmuo už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą moka 20 proc. asmens pajamų. Atskaičius nustatytą asmens mokėjimo už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą dalį, asmens pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP) dalį, nustatytą teisės aktais, reglamentuojančiais mokėjimą už socialinę priežiūrą.

Už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą asmuo nemoka:

 • vieną mėnesį, kai asmuo ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena Nakvynės namuose ir teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą;
 • kai asmens mėnesio pajamos mažesnės nei 0,8 VRP dydis;
 • asmens gydymosi stacionariose gydymo ir reabilitacijos įstaigose laikotarpiu (pagal šių įstaigų išduotas pažymas).

Išsamesnės informacija apie apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugą teikiama telefonu (0 46) 45 15 38 (visą parą), +370 679 25 422.

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  socialinio darbo organizatorius pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Eil. Nr. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnija Socialinio darbo organizatoriaus vardas, pavardė Tel. Nr.
1 Agluonėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
2 Dauparų – Kvietinių seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
3 Dovilų seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
4 Endriejavo seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
5 Gargždų seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
6 Judrėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
7 Kretingalės seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
8 Priekulės seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
9 Sendvario seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
10 Veiviržėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513

 Gargždų socialinių paslaugų centras:  tel. (0 46)  47 02 02,  +370 686 33 702.

 

Skip to content