Menu Close

Informacija apie budinčius globotojus

Budinčiais globotojais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui.

Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą.

Budintis globotojas prižiūri vaiką:

kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);

tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

Teisės aktai, reglamentuojantys Globos centro veiklą ir budinčio globotojo veiklą

  • Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas
  • Globos centro veiklos organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Norintiems vykdyti budinčio globotojo veiklą reikia kreiptis į Klaipėdos rajono Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių ir pateikti:

  • Prašymą;
  • Savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymėjimus, patvirtinančiu, kad nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
  • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs nurodytus dokumentus ar jų kopijas surinks papildomą informaciją ir atliks pradinį vertinimą. Pradinis asmens įvertinimas truks ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų skirti globėju (rūpintoju) Tarnybos teritoriniam skyriui pateikimo.

Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams)Asmenys, norintys vykdyti budinčio globotojo veiklą turi dalyvauti Pagrindiniuose (7 užsiėmimai) mokymuose ir Specializuotose (6 užsiėmimai) mokymuose pagal GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66programą.

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 patvirtintų Vaiko globos organizavimo nuostatų 21 punktu – kiekvienas asmuo norintis globoti ar įvaikinti vaiką ir jo sutuoktinis (-ė) ar kartu gyvenantis santuokos neįregistravęs asmuo privalo išklausyti mokymus.

Asmenys, baigęs mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) pagal GIMK programą bei gavę teigiamą išvadą apie fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, pasirengimą prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus su Globos centru sudaro budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Budintis globotojas vaiko (-ų) priežiūros paslaugas teikia pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Skip to content